การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 2567
  • 2 นาที

  ชวนรู้จักเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

  อุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดย RS ผู้นำด้านจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า สามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านเว็บไซต์

  RS marketing banner

  เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี มีความแม่นยำ และเหมาะสมกับลักษณะงาน จะส่งผลให้การจัดการด้านงานไฟฟ้า งานติดตั้งระบบ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

  เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า

  ที่ RS เรามีเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าคุณภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมในหลายรูปแบบ ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ตลอดจนสามารถนำค่าที่ได้จากการตรวจวัดไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานของคุณดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอุปกรณ์แนะนำดังนี้

  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับได้ (Bench Power Supplies & Sources)

  คืออะไร

  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับได้ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตั้งโปรแกรมการจ่ายไฟได้ ทำให้สามารถใช้งานอย่างหลากหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น

  หน้าที่หลักของเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับได้

  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับได้ จะทำหน้าที่ในการแปลงรูปแบบหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าไปยังอีกรูปแบบหนึ่งหรือให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถตั้งโปรแกรมได้ว่าจะให้แรงดันและกระแสมีค่าเป็นเท่าไร เมื่อใด

  เครื่องรวบรวมและบันทึกข้อมูลวงจรไฟฟ้า (Data Acquisition & Logging)

  คืออะไร

  เครื่องรวบรวมและบันทึกข้อมูลวงจรไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความเร็ว และอื่น ๆ

  หน้าที่หลักของเครื่องรวบรวมและบันทึกข้อมูลวงจรไฟฟ้า

  เครื่องรวบรวมและบันทึกข้อมูลวงจรไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ และทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำงานของวงจรไฟฟ้าสำหรับนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพ การวินิจฉัยปัญหา และการศึกษาวิจัย

  เครื่องวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า (Electrical Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและทดสอบอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้านั้น ๆ ว่ามีค่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า ช่วยให้สามารถตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า

  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและทดสอบกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่วัดและทดสอบค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น วัดแรงดันไฟฟ้า วัดความต้านทานไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า วัดกำลังวัตต์ไฟฟ้า วัดความถี่ไฟฟ้า และอื่น ๆ เป็นต้น

  เครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Component Testing)

  คืออะไร

  เครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  เครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่วัดและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด คาปาซิเตอร์ รีซิสเตอร์ และอื่น ๆ

  เครื่องวัดและทดสอบทางวิศวกรรม (Engineering Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทดสอบทางวิศวกรรม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ผลิตวัสดุ และระบบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบทางวิศวกรรม

  เครื่องวัดและทดสอบทางวิศวกรรม ทำหน้าที่วัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความเร็ว แรง ความดัน น้ำหนัก เป็นต้น

  เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม สำหรับงานด้านความปลอดภัยและงานชีวอนามัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้น

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม

  เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม ทำหน้าที่วัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน เสียง แสง มลพิษ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของสภาพแวดล้อม

  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (Lab Equipment)

  คืออะไร

  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองหรือทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  หน้าที่หลักของอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่กำลังดำเนินการ โดยอุปกรณ์ที่พบบ่อย มีดังนี้

  • เครื่องแก้ว เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้ในการวัด ผสม และย้ายสารเคมี ได้แก่ บีกเกอร์ กระบอกตวง หลอดทดลอง
  • เครื่องมือวัด ใช้สำหรับวัดค่าต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ น้ำหนัก ความเข้มข้น ได้แก่ มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัด pH
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย ใช้สำหรับปกป้องสำหรับนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือยาง เสื้อคลุมกันสารเคมี
  • อุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจพบในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้อบ ตู้เย็น เครื่องผสม เครื่องบด กล้องจุลทรรศน์ คอมพิวเตอร์

  เครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น (Linear Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อทดสอบและวิเคราะห์วัตถุเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงเส้นของวัตถุหรือวัสดุที่ให้ค่าผลลัพธ์แม่นยำสูง

  หน้าที่หลักของเครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น

  เครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น ทำหน้าที่วัดและทดสอบคุณสมบัติเชิงเส้นของวัตถุ หรือวัสดุ เช่น ความยาว ความกว้าง ความหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง ความโค้ง ความเรียบ ความขรุขระ ความต้านทานการเสียดสี และอื่น ๆ

  มัลติมิเตอร์และอุปกรณ์เสริม (Multimeters & Accessories)

  คืออะไร

  มัลติมิเตอร์และอุปกรณ์เสริม เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานที่สามารถใช้วัดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าได้หลายประเภท และอุปกรณ์เสริมสำหรับมัลติมิเตอร์ช่วยให้สามารถวัดค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม หรือนำไปปรับปรุงความแม่นยำของผลการวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  หน้าที่หลักของมัลติมิเตอร์และอุปกรณ์เสริม

  มัลติมิเตอร์และอุปกรณ์เสริม ทำหน้าที่วัดค่าและทดสอบค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และความถี่ เป็นต้น

  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (Network Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกา รหรือภาคสนาม เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย

  หน้าที่หลักของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ทำหน้าที่ในการวัดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย เช่น ความเร็ว Latency ความน่าเชื่อถือ ทดสอบความปลอดภัยของเครือข่าย และอื่น ๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายก่อนนำไปใช้งานจริง

  ออสซิลโลสโคปและอุปกรณ์เสริม (Oscilloscopes & Accessories)

  คืออะไร

  ออสซิลโลสโคปและอุปกรณ์เสริม เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์วัดไฟฟ้าที่แสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง ๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ออกมาเป็นภาพ เพื่อทำการตรวจสอบการทำงานและซ่อมแซมของอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนำไปใช้งานจริง

  หน้าที่หลักของออสซิลโลสโคปและอุปกรณ์เสริม

  ออสซิลโลสโคปและอุปกรณ์เสริม ทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า วัดสัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น การวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วัดความถี่ของสัญญาณ หรือใช้ในการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยแสดงผลสัญญาณไฟฟ้าเป็นกราฟบนจอภาพ ทำให้สามารถมองเห็นรูปร่าง คุณสมบัติ และพฤติกรรมของสัญญาณได้

  เครื่องวัดและทดสอบแรงดัน (Pressure Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องวัดและทดสอบแรงดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและทดสอบแรงดัน (แรงดัน คือปริมาณทางกายภาพที่ใช้วัดความแข็งแรงของแรงต่อหน่วยพื้นที่) โดยหน่วยวัดแรงดันที่พบได้บ่อย ได้แก่ บาร์ บรรยากาศ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และปอนด์ต่อตารางนิ้ว

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบแรงดัน

  เครื่องวัดและทดสอบแรงดัน มีหลายประเภท การทำงานขึ้นอยู่กับประเภทของแรงดันที่ต้องการวัดและทดสอบ โดยเครื่องมือที่พบได้บ่อย มีดังนี้

  • เครื่องวัดแรงดัน ใช้สำหรับวัดแรงดันของของเหลว หรือก๊าซ
  • เครื่องทดสอบแรงดัน ใช้สำหรับทดสอบความแข็งแรงของวัสดุต่อแรงดัน
  • เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล ใช้สำหรับวัดแรงดันด้วยเครื่องอ่านดิจิทัล
  • เครื่องวัดความดันแบบแอนะล็อก ใช้สำหรับวัดแรงดันด้วยเข็มชี้

  เครื่องวัดและทดสอบความถี่วิทยุ (RF Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องวัดและทดสอบความถี่วิทยุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดและทดสอบความถี่วิทยุ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความถี่ตั้งแต่ 30 เฮิรตซ์ถึง 300 กิกะเฮิรตซ์ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

  หน้าที่หลักของเครื่องวัดและทดสอบความถี่วิทยุ

  เครื่องวัดและทดสอบความถี่วิทยุมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของความถี่วิทยุที่ต้องการวัดและทดสอบ โดยเครื่องมือที่พบได้บ่อย มีดังนี้

  • เครื่องวัดความถี่ของสัญญาณวิทยุ
  • เครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ สำหรับสร้างสัญญาณวิทยุที่มีช่วงความถี่ที่กำหนด
  • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณวิทยุ
  • เครื่องทดสอบการแทรกแซงหรือทดสอบการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

  เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal Generators & Analysers)

  คืออะไร

  เครื่องกำเนิดสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสัญญาณไฟฟ้า สำหรับตัวกระตุ้นเพื่อวัดค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการออกแบบ ทดสอบ แก้ปัญหา และซ่อมแซมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหาย

  หน้าที่หลักของเครื่องกำเนิดสัญญาณ

  เครื่องกำเนิดสัญญาณ ทำหน้าที่สร้างสัญญาณรูปร่างต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานขึ้นมา โดยสามารถควบคุมและปรับแต่งได้ทั้งระดับความแรงและความถี่ สำหรับใช้งานในการตรวจสอบปรับแต่ง วัดเปรียบเทียบค่า หรือใช้อ้างอิงในวงจรและอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าต่าง ๆ

  เครื่องทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  หน้าที่หลักของเครื่องทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

  เครื่องทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่วัดความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูล ความเร็วในการดาวน์โหลดคือความเร็วในการรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการอัปโหลดคือความเร็วในการส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต

  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับความร้อน-เย็นของวัตถุต่าง ๆ และความชื้นโดยรวมของพื้นที่ใช้งาน เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น

  หน้าที่หลักของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ มีหน้าที่วัดอุณหภูมิของวัตถุหรือสภาพแวดล้อม โดยหน่วยวัดอุณหภูมิที่พบบ่อย ได้แก่ เซลเซียส ฟาเรนไฮต์ และเคลวิน

  ตัวเชื่อมต่อการทดสอบ (Test Connectors)

  คืออะไร

  ตัวเชื่อมต่อการทดสอบ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับอุปกรณ์หรือวงจรที่ต้องการทดสอบได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

  หน้าที่หลักของตัวเชื่อมต่อการทดสอบ

  ตัวเชื่อมต่อการทดสอบ ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือวงจรที่ต้องการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม และเครื่องทดสอบความถี่ เป็นต้น

  ชุดสายวัดทดสอบ (Test Leads & Test Lead Kits)

  คืออะไร

  ชุดสายวัดทดสอบ เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจจับความผิดพลาดสายเคเบิล หรือทดสอบสายเคเบิล

  หน้าที่หลักของชุดสายวัดทดสอบ

  ชุดสายวัดทดสอบ มีหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับอุปกรณ์หรือวงจรที่ต้องการทดสอบ ประกอบด้วยสายวัดทดสอบ (Test Leads) และตัวเชื่อมต่อการทดสอบ (Test Connectors) เหมาะสำหรับการทดสอบรูปแบบต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้าสายไฟ และสายสื่อสารของความผิดพลาดต่าง ๆ เป็นต้น

  เครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดวัสดุ (Weight & Force Test & Measurement)

  คืออะไร

  เครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดวัสดุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเหนียว และค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน

  หน้าที่หลักของเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดวัสดุ

  เครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดวัสดุ ทำหน้าที่วัดค่าแรงดึง แรงกด แรงเฉือน หรือแรงงอที่กระทำต่อวัสดุ

  ยกระดับการทำงานด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าคุณภาพสูง

  มีให้เลือกหลากหลายประเภท รองรับทุกการใช้งาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น Bench Power Supplies, Bench Power Supply & Source Accessories, Electronic Loads

  เครื่องวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า

  เครื่องวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า (Electrical Test & Measurement)

  อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่น Books, Cable Avoidance Tools, Cable Tracers & Fuse Finders

  ดูสินค้า

  เครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น

  เครื่องมือวัดและทดสอบเชิงเส้น (Linear Test & Measurement)

  เครื่องมือสำหรับทดสอบและวิเคราะห์วัตถุเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงเส้นของวัตถุหรือวัสดุที่ให้ค่าผลลัพธ์แม่นยำสูง เช่น Linear Counters, Linear Scale Input Cables, Linear Scales

  ดูสินค้า

  RS ผู้ให้บริการจำหน่ายเครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

  RS เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ และมีให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกใช้อุปกรณ์วัดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงานได้ตามต้องการ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการวัดค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเรามีสินค้าให้เลือกมากกว่า 700,000 รายการ จาก 25,000 ซัพพลายเออร์แบรนด์ดังทั่วโลก ที่ให้คุณสั่งซื้อสะดวกผ่านเว็บไซต์ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทย และบริการหลังการขายที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดการใช้งาน ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย