ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ RS

All orders are accepted by RS subject to the Terms and Conditions of Sale set out below:

ทุกคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.กรณีทั่วไป

1.1   บริษัทอาร์เอสคอมโพเน็นส์จำกัด จะตอบรับทุกคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย  บุคคลใดก็ตามที่ได้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากทางอาร์เอส (ลูกค้า) ถือว่ามีข้อผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  ไม่มีข้อกำหนดอื่นใดที่จะใช้ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากจะมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจของบริษัทอาร์เอส  และทางบริษัทอาร์เอส มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ TH.rs-online.com ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส รวมถึงแคตตาล็อคและสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทอาร์เอส

1.2   รายละเอียดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส  หรือจากที่ลูกค้าได้รับแจ้งมานั้น  เป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ ซึ่งจะไม่เป็นส่วนประกอบในสัญญาระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้า  บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอต่อข้อผิดพลาดหรือตกหล่นต่างๆ ในเว็บไซต์ แคตตาล็อค หรือการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ ของบริษัทอาร์เอส  การโฆษณาของสินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส ไม่ใช่การนำเสนอให้ยอมรับ  เป็นเพียงการเชิญชวนของบริษัทอาร์เอสเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการ  การตอบรับการสั่งซื้อของทางบริษัทอาร์เอสต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อทางบริษัทอาร์เอสได้ทำการยืนยันราคา และวันส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันธ์ระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้า

1.3   บริษัทอาร์เอสไม่เก็บสต๊อคสินค้าที่มีหมายเลขรหัส 10 หลัก  ซึ่งเริ่มต้นด้วย 250xxxxxxx    (Extended Ranged) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายอาจไม่ตรงกับของบริษัทอาร์เอส แต่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่มากับสินค้าต้นทาง

1.4   บริษัทอาร์เอสดำเนินธุรกิจการขายสินค้าแก่คู่ค้าที่เป็นบริษัทเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส เปิดให้บริการแก่บริษัทคู่ค้าที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ผู้ใช้สินค้าโดยตรง) แต่กระนั้นก็ตามไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายใดที่มีผลต่อสถานะของลูกค้าธุรกิจซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง

1.5   ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 11 ซึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทอาร์เอส เป็นสิ่งที่ลูกค้าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

 

2. ราคาและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1   ราคาของสินค้าและบริการมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส ซึ่งทางบริษัทอาร์เอสขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาและสินค้าที่มี่อยู่ในแคตตาล็อคของบริษัทอาร์เอส สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุดของสินค้าสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส ถ้ามีข้อแตกต่างของราคาและสินค้าระหว่างเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส และแคตตาล็อค  ให้ถือตามข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นหลัก

2.2   บริษัทอาร์เอส จะกำหนดราคาสินค้าตามที่ระบุในเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ  ยกเว้นสำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยระบุวันส่งสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน  ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวันสั่งซื้อโดยจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทอาร์เอส

2.3   ราคาของสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งทางบริษัทอาร์เอสจะเรียกเก็บตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ณ ช่วงเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อ  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าต้องจ่ายมานั้น ทางบริษัทอาร์เอสจะออกใบกำกับภาษีให้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม

2.4   ราคาของผลิตภัณฑ์หมวด “Extended Range” ให้เป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส นอกจากจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของบริษัทอาร์เอส  ส่วนลดของราคาสินค้าที่ให้โดยบริษัทอาร์เอสไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หมวด “Extended Range”  บริษัทอาร์เอสจะออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าแยกจากสินค้าสต๊อคตามปกติ

 

3.การสั่งซื้อสินค้า

3.1   บริษัทอาร์เอสมีสิทธิที่จะไม่ทำการค้าร่วมกับบริษัทหรือบุคคลใดก็ได้  และมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะมีการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม โดยการแจ้งลูกค้าที่ทางบริษัทอาร์เอสจะไม่รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือแฟกซ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากทางบริษัทอาร์เอสได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ  ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัทอาร์เอสสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับแล้ว โดยการแจ้งถึงการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ  สำหรับลูกค้าที่บริษัทอาร์เอส ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินให้กับทางบริษัทอาร์เอสมาก่อนหน้าแล้วนั้น ทางบริษัทอาร์เอสจะคืนเงินตามจำนวนอย่างเร็วที่สุดตามธรรมเนียมปฏิบัติ

3.2   บริษัทอาร์เอสจะดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าตามคำสั่งซื้อ  ซึ่งอาจจัดหาสินค้าทดแทนสินค้าที่สั่งซื้อหรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด แต่ถ้าคำสั่งซื้อนั้นไม่สามารถทดแทนด้วยสินค้าในสต๊อค  ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรอจนกว่าสินค้าล็อตต่อไปจะเข้ามาถึง หรือเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อและขอเงินคืน

3.3   ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยการใช้หมายเลขสต็อคสินค้าของบริษัทอาร์เอสและราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อคของบริษัทอาร์เอส และต้องระบุวิธีการส่งมอบสินค้า  การยืนยันการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออินเตอร์เนต ต้องระบุเพื่อการยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น หรือไม่เช่นนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการยืนยันการสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อที่ทับซ้อน  ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดประเภท หรือจำนวน หรือออกคำสั่งซื้อทับซ้อน ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับข้อ 12 (การยกเลิกและคืนสินค้า)


4.การส่งมอบสินค้า

4.1   คำสั่งซื้อตามข้อกำหนดข้อ 3 ที่ไม่มีการยกเลิก การทดแทน หรือกรณีสินค้าไม่ครบตามใบสั่งซื้อ  บริษัทอาร์เอสจะทำการส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุในคำสั่งซื้อแก่ลูกค้า  ซึ่งอาจใช้ตัวแทนในการส่งมอบสินค้า

4.2   วิธีและราคาในการส่งสินค้ามีระบุอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอสในวันที่ออกคำสั่งซื้อ  หรืออาจแจ้งแก่ลูกค้าตอนสั่งซื้อ  วิธีและค่าขนส่งที่ระบุในแคตตาล็อคอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ควรเช็คจากเว็บไซต์ของทางบริษัทอาร์เอส ถ้ามีข้อแตกต่างของวิธีและค่าขนส่งในแคตตาล็อค และทางเว็บไซต์ให้ถือตามราคาและวิธีที่ระบุในเว็บไซต์ของทางบริษัทอาร์เอส

4.3   ค่าขนส่งที่ระบุใช้สำหรับหนึ่งคำสั่งซื้อ บริษัทอาร์เอสจะส่งมอบสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า  เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

4.4   บริษัทอาร์เอสจะพยายามส่งสินค้าให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ หรือตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาร์เอสระบุ  อย่างไรก็ตามเวลาที่ระบุไว้นั้นเป็นเวลาประมาณการณ์เท่านั้น  บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการส่งมอบล่าช้าใดๆ ทั้งสิ้น  เวลาของการส่งมอบไม่ใช่สาระสำคัญ  การส่งมอบสินค้าที่ถูกระบุในแคตตาล็อคและเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอสว่าเป็นสินค้าที่ต้องการจัดการเป็นพิเศษอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

4.5   ถ้าสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทอาร์เอสให้รับทราบ  เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าและแจ้งกับทางลูกค้าถึงวันเวลาที่คาดว่าสินค้าควรจะถึง  ทางบริษัทอาร์เอสอาจพิจารณาถึงการคืนเงินค่าขนส่งเต็มจำนวนแก่ลูกค้า  แต่ถ้าลูกค้าไม่สามารถยอมรับได้กับวันเวลาส่งมอบใหม่  ทางบริษัทอาร์เอสอาจพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งสินค้าใหม่  ทั้งนี้วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการบริการพิเศษของบริษัทอาร์เอสในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งมอบล่าช้า  แต่บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเศรษฐกิจทั้งต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นอันเกี่ยวเนื่องจากความล่าช้านี้

4.6   คำสั่งซื้อที่มีสินค้าหมวด Extended Ranged ซึ่งมียอดรวมของสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นไม่เกิน 4,000 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าดำเนินการ ละค่าขนส่งเพิ่มเติมตอนออกคำสั่งซื้อ  ส่วนคำสั่งซื้อสินค้าหมวด Extended Ranged ซึ่งมียอดรวมของสินค้าเท่ากับ 4,000 หรือมากกว่า  จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม  ค่าขนส่งและค่าดำเนินการนี้เรียกเก็บต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ  โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของสินค้าที่สั่ง และจะถูกเรียกเก็บจากการส่งมอบสินค้าครั้งแรก และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกัน

4.7   คำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกอาจต้องใช้การขนส่งเงื่อนไขพิเศษ กรุณาติดต่อบริษัทอาร์เอสที่เบอร์ +66 2 648 6868 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


5.การตรวจสอบสินค้า การขนส่งล่าช้า และสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบ

5.1   ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าทั้งหมดทันทีที่สามารถทำได้หลังจากได้รับสินค้า  ลูกค้าควรส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทอาร์เอสภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้า ในกรณีข้อ iv ที่ระบุข้างล่าง วันเวลาที่ระบุว่าจะได้รับสินค้า หรือวันเวลาที่ได้รับแจ้งใหม่ว่าจะได้รับสินค้า ตามหัวข้อต่อไปนี้

i.ความเสียหายที่สามารถระบุได้อย่างเด่นชัด ในกรณีนี้ทางบริษัทอาร์เอสอาจพิจารณาส่งสินค้าชิ้นใหม่หรือคืนเงินค่าสินค้า  ดูจากข้อกำหนดที่ 9 เรื่องการรับประกัน  ลูกค้าต้องปฏิเสธการรับสินค้าที่หีบห่อมีสภาพเสียหาย

ii.กรณีสินค้าจัดส่งไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทอาร์เอส อาจพิจารณาจัดส่งสินค้าที่ขาดส่งเพิ่มเติม หรือคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่ขาดส่ง

iii.กรณีสินค้าจัดส่งไม่ตรงตามคำสั่งซื้อทางบริษัทอาร์เอส อาจพิจารณาจัดส่งสินค้าใหม่ให้ตรงตามคำสั่งซื้อ  หรือคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ

iv.ในกรณีไม่ได้จัดส่งสินค้าภายใน 10 วันหลังจากวันที่คาดว่าจะส่งสินค้า  บริษัทอาร์เอสอาจพิจารณาจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่ไม่ได้จัดส่ง

5.2   ถ้าลูกค้าไม่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทอาร์เอส บริษัทอาร์เอสจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพเ รียบร้อยสมบูรณ์ครบตามจำนวนตามปกติ  ทางบริษัทอาร์เอสจะลงบันทึกประวัติการสั่งซื้อตามปกติ  เว้นแต่จะได้รับการพิสูจน์และยืนยันเป็นอย่างอื่นจากทางลูกค้า

5.3   การแก้ไขปัญหาจากกรณีต่างๆ ที่ระบุมานั้นเป็นการดูแลเป็นพิเศษเพื่อลูกค้าคนพิเศษ  ที่ไม่ได้รับสินค้า ที่ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือที่ได้รับสินค้าที่เสียหาย หรือสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ  ทางบริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย, ผลที่ตามมา หรือต้นทุนที่สูงขึ้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ค่าใช้จ่ายต่างๆ, หนี้สิน, กำไร หรือขาดทุน, ความเสียหายทางเศรษฐกิจและธุรกิจ, ความเสียหาย, การเรียกร้องสิทธิ, การเรียกร้อง, การพิจารณาคดี, การตัดสินคดีความ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

6.การชำระค่าสินค้า

6.1   ถ้าบริษัทอาร์เอสไม่ได้ให้เครดิตให้กับลูกค้า  เงื่อนไขการชำระเงินจะต้องถูกระบุล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้าตามวิธีการดังต่อไปนี้

i.โอนผ่านทางบัญชีธนาคาร

ii.ชำระด้วยเช็ค (เช็คต้องได้รับการขึ้นเงินก่อนการส่งสินค้า)

6.2   การให้เครดิตกับลูกค้าขึ้นอยู่กับการพิจารณากับลูกค้าบางรายเป็นพิเศษ  ถ้ามีการอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า  บริษัทอาร์เอสจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ  มาตรฐานระยะเวลาเครดิตโดยทั่วไปสำหรับลูกค้าคือ 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้  ลูกค้าต้องชำระหนี้เต็มตามจำนวนโดยไม่มีการหักลบหนี้ การหักลดหย่อน หรือการฟ้องแย้งสิทธิใดๆ

6.3   ถ้ายอดค้างจ่ายไม่ได้รับการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด  บริษัทอาร์เอสจะดำเนินการแก้ไขโดยโดยถือตามวิธีการดังต่อไปนี้

i.ยอดเงินที่ยังคงค้างชำระอยู่ทั้งหมดของลูกค้ารายดังกล่าวจะถือว่าถึงกำหนดชำระทันที  แม้ว่ายอดเงินนั้นจะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

ii.ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวอย่างเหมาะสม

iii.บริษัทอาร์เอสจะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันตัดสินคดีความแบบเต็มจำนวน  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย + 1 เปอร์เซนต์ทบต้นทุกๆ เดือน

iv.บริษัทอาร์เอสจะถือว่าสัญญาอื่นๆ ทั้งหมดได้ถูกยกเลิกโดยลูกค้า  ถ้าลูกค้าไม่ชำระหนี้ที่คงค้างอยู่ทั้งหมดภายใน 14 วันหลังจากได้รับหนังสือจากทางบริษัทอาร์เอส

v.และการส่งสินค้าและบริการอื่นๆ ตามสัญญาที่คงค้างอยู่จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

 

 7.ความเสี่ยงและกรรมสิทธิ

7.1   สำหรับกรณีการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงของการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหลังจากที่ได้รับมอบสินค้าแล้ว  ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับมอบสินค้า จะถือว่าความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นของลูกค้านับแต่ทางบริษัทอาร์เอสได้พยายามส่งมอบสินค้าในครั้งแรก

7.2   ลูกค้ายังไม่มีกรรมสิทธิในการครอบครองสินค้าจนกว่าจะได้ชำระหนี้ค่าสินค้านั้นๆ แก่บริษัทอาร์เอส รวมถึงหนี้ค้างชำระทั้งหมดด้วย  ถ้าลูกค้าชำระยอดคงค้างล่าช้า ทางบริษัทอาร์เอส มีอำนาจในการเก็บคืนสินค้าดังกล่าวซึ่งยังคงถือว่าลูกค้ายังไม่มีกรรมสิทธิในการถือครองสินค้าดังกล่าวนั้น  ซี่งลูกค้าต้องยินยอมให้บริษัทอาร์เอส หรือตัวแทนของบริษัทอาร์เอสเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อดำเนินการ8.ข้อมูลสินค้าและความพร้อมของสินค้า

8.1   บริษัทอาร์เอสมีสิทธิในการเลิกผลิตสินค้าใดๆ หรือเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าใดๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีสินค้าพร้อมบริการอยู่เสมอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทอาร์เอสยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน

แคตตาล็อคสินค้าของบริษัทอาร์เอส  ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของสินค้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส

8.2   ข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์และแคตตาล็อคสินค้าของบริษัทอาร์เอส ไม่ถือเป็นการแสดงถึงแหล่งผลิตสินค้า ผู้ผลิต การผลิต หรือข้อมูลส่วนใดของสินค้า  เว้นแต่จะได้มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร9.การรับประกันและการแก้ไขความเสียหาย

9.1   บริษัทอาร์เอสรับประกันสินค้าของบริษัทอาร์เอส ไม่มีข้อบกพร่องของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

9.2   ตามขอบเขตของกฎหมาย ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องของวัสดุ ตามข้อกำหนดข้อ 5 (การตรวจสอบสินค้า การส่งสินค้าล่าช้า และการขาดส่งสินค้า) ซึ่งสามารถแลเห็นได้ในขณะรับมอบสินค้า บริษัทอาร์เอสจะส่งสินค้าชิ้นใหม่เพื่อทดแทนหรือคืนเงินเต็มจำนวนแก่ลูกค้า

9.3   ตามขอบเขตของกฎหมาย  ในกรณีที่การบริการที่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และความชำนาญที่เหมาะสมของบริษัทอาร์เอส มีข้อบกพร่อง ตามข้อกำหนดข้อ 13 (การบริการ) บริษัทอาร์เอสจะดำเนินการแก้ไขการบริการนั้น หรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายจากการบริการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

9.4   การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความบกพร่องเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การไม่ใช้งานตามข้อแนะนำ และในกรณีที่มีการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมจากทางบริษัทอาร์เอส

9.5    ตามขอบเขตของกฎหมาย  ข้อกำหนดการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อ 9 จะไม่มีผลบังคับใช้สำหรับลูกค้าที่ทำผิดข้อกำหนดการประกันสินค้าและบริการ

9.6   การแก้ไขความเสียตามข้อกำหนดข้อ 9 มีผลบังคับใช้โดย

i.ลูกค้าได้แจ้งเรื่องความเสียหายต่อบริษัทอาร์เอส เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการส่งคืนสินค้า  ภายใน 12 เดือน นับจากวันส่งสินค้า หรือวันที่ได้รับการบริการ  ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามชนิดของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยบริษัทอาร์เอสจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ii.ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าในลักษณะและหีบห่อที่เหมาะสมและสะดวกต่อบริษัทอาร์เอสในการรับคืนสินค้าที่เสียหายตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริษัทอาร์เอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการคืนสินค้า  ลูกค้าต้องขอหมายเลขการคืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาร์เอส  เพื่อระบุในเอกสารทุกฉบับพร้อมทั้งหมายเลขใบแจ้งหนี้  และลักษณะความเสียหายของสินค้า

9.7   บริษัทอาร์เอสขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้  และจะส่งคืนสินค้าดังกล่าวโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า

9.8   สินค้าใดๆ ที่ได้รับการทดแทนจากบริษัทอาร์เอสแล้วนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทอาร์เอส สิทธิถือครองของสินค้าทดแทนตกเป็นของลูกค้าตามข้อกำหนดที่ 7 (ความเสี่ยง และกรรมสิทธิ) และอายุของการประกันสินค้านั้นจะนับถือต่อตามระยะเวลาประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่ถูกทดแทน

9.9   ลูกค้าจะไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายจากข้อความที่เป็นเท็จในการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการนั้นๆ รวมถึงการชดเชยใดๆ ที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการขาย (นอกจากข้อความอันเป็นเท็จนั้นถูกทำหลอกล่อให้หลงเชื่อว่าเป็นจริง)

9.10     การรับประกันสินค้าและบริการไม่รวมถึงความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และข้อกำหนดของการให้บริการด้วยความชำนาญ และการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม  เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการขายนั้น

9.11     นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาร์เอส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประกันได้สิ้นสุดลง  หรือสิ้นสุดการประกันตามข้อกฎหมายที่สามารถหยิบยกได้จากข้อกฎหมาย  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสินค้าและบริการที่จะดำเนินการสั่งนั้น  เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

9.12     ในการรับประกันสินค้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้น  บริษัทอาร์เอสขอรวมหรือไม่จำกัดถึงการรับประกันสินค้าใด ที่อาจขัดแย้งกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การรับประกันนี้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ10.การควบคุมการส่งออกและข้อจำกัดการใช้งาน

10.1     สินค้าบางรายการของทางบริษัทอาร์เอส อยู่ภายใต้ข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของประเทศไทย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และอีกหลายประเทศ (กฎหมายการส่งออก) ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาติหรือหนังสือยินยอมให้ถ่ายโอน, ส่งออก, ส่งกลับ หรือนำเข้าซึ่งสินค้านั้นๆ

10.2     ลูกค้าจะต้องไม่ทำการขาย อนุญาติให้ขาย ส่งสินค้า ส่งออก ส่งกลับ หรือ กระทำการอื่นใดต่อสินค้าไปยังประเทศ หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้า หรือมีคำสั่งห้ามซื้อขายโดยประเทศไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศอื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม

10.3     ลูกค้าต้องรับรองว่าจะไม่นำสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทอาร์เอสไปใช้ หรือจำหน่าย หรือประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบ พัฒนา หรือผลิตอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธนิวเคลียร์ หรือใช้เพื่อเป็นสื่อหรือระบบของการพัฒนาอาวุธทำลายล้างใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10.4     บริษัทอาร์เอสไม่แนะนำหรืออนุญาติให้นำสินค้าของบริษัทอาร์เอสไปใช้ในอุปกรณ์ช่วยชีวิต การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ นิวเคลียร์ หรือเพื่อการอากาศยาน หรือการใช้งานใดๆ ที่การผิดพลาดเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นส่วนจะนำไปสู่อันตรายที่ร้ายแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน

10.5     บริษัทอาร์เอสได้ทำการแยกชั้นประเภทของสินค้าเพื่อการส่งออก รวมถึง ECCN และอัตราภาษีศุลกากรที่สอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นการภายในเท่านั้น  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจตามข้อมูลที่รวบรวมได้ ณ ขณะเวลาที่ทำเอกสารนั้นๆ บริษัทอาร์เอสไม่ขอรับประกันหรือเป็นผู้ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง และจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือเสียหายของลูกค้าจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  และจะไม่สามารถฟ้องร้องไล่เบี้ยค่าความเสียหายจากบริษัทอาร์เอสได้  ลูกค้าต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของชั้นประเภทของสินค้าตามข้อกฎหมายการส่งออกในช่วงเวลาที่จะดำเนินการส่งออกนั้น11.ความรับผิดชอบ

11.1     บริษัทอาร์เอส ไม่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบสำหรับ ความเสียหาย การสูญหาย (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลที่ตามมา) ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน กำไรหรือขาดทุน ความสูญเสียทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ การเสียชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การเรียกค่าสินไหมทดแทน การเรียกร้องใดๆ การพิจารณาคดี การตัดสินคดีความ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากไม่ได้ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่เหมาะสม หรือการให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง(รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านทางสายด่วนทางเทคนิคของบริษัทอาร์เอส) และรวมถึงความผิดพลาดจากการละเลยเพิกเฉยของลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทอาร์เอส หรือผู้รับจ้างช่วงต่อ

11.2     บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ ความเสียหายจากบทลงโทษ การสูญเสียรายได้ การขาดทุนกำไรหรือ การสูญเสีญทางธุรกิจที่คาดหวังในอนาคต ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความนิยม การสูญเสียคำสั่งซื้อหรือสัญญา หรือความสูญหายหรือเสียหายทางอ้อมที่เป็นผลที่ตามมา ซึ่งทั้งหมดอาจเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ:

i.ข้อกำหนดของสัญญาที่แสดงอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้า หรือคำสั่งซื้อใดๆ ที่ตอบรับโดยบริษัทอาร์เอส

ii.หน้าที่ใด ๆ ที่กฎหมายจะบังคับใช้กับบริษัทอาร์เอส ซึ่งเกิดขึ้นจากความผูกพันธ์ในสัญญาระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้าหรือคำสั่งซื้อ

iii.ความบกพร่องของสินค้าหรือบริการ

iv.การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

v.ความสูญเสียอื่นใดที่มีผลมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายนี้

11.3 โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในข้อกำหนดข้อ 9 (การรับประกันและการชดเชยความเสียหาย) ข้อ10 (การควบคุมการส่งออก และข้อจำกัดในการใช้) ข้อ11(ความรับผิดชอบ) ถ้าความรับผิดชอบใด ๆ ของบริษัทอาร์เอส ความรับผิดชอบของบริษัทอาร์เอสต่อลูกค้าที่มีผลโดยตรงมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายนี้หรือคำสั่งซื้อใด ๆ การละเมิด  หรือการเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อของ

i.ข้อกำหนดของสัญญาที่แสดงอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้า หรือคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ตอบรับโดยบริษัทอาร์เอส

ii.หน้าที่ใด ๆ ที่กฎหมายจะบังคับใช้กับบริษัทอาร์เอส ซึ่งเกิดขึ้นจากความผูกพันธ์ในสัญญาระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้า หรือคำสั่งซื้อ

iii.ความบกพร่องของสินค้าหรือบริการ

iv.การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

v.ความสูญเสียอื่นใดที่มีผลมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายนี้

จะถูกจำกัดโดยยอดรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท หรือตามยอดรวมของมูลค่าคำสั่งซื้อ  แล้วแต่ยอดไหนมีมูลค่ามากกว่า

11.3     ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการขายใด (รวมถึงข้อกำหนดข้อ 11) ที่จะยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อการตาย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งมีสาเหตุจากการละเลยเพิกเฉยของบริษัทฯ หรือของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของบริษัทฯ หรือจากการฉ้อฉล หรือการกระทำอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเลิกหรือจำกัดได้โดยกฎหมาย

 

12.การยกเลิกและการส่งคืนสินค้า

12.1     บริษัทอาร์เอสอาจอนุญาติให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวสินค้าโดยที่ทางบริษัทอาร์เอสต้องได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตอบรับคำสั่งซื้อ และค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามข้อกำหนดข้อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของบริษัทอาร์เอส และต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

12.2     สำหรับการยกเลิกสินค้าเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในคำสั่งซื้อ บริษัทอาร์เอสอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในกรณีที่มีค่าส่วนต่างเกิดขึ้นในราคาต่อหน่วยที่จะคิดตามจำนวนที่ส่งมอบจริงกับจำนวนที่สั่งซื้อ

12.3     ค่าธรรมเนียมการดำเนินการอาจเรียกเก็บจากสินค้าที่ส่งคืนในกรณีนี้  ซึ่งไม่เรียกเก็บจากสินค้าส่งคืนเนื่องจากความบกพร่องของสินค้าภายใต้การรับประกันตามข้อกำหนดข้อ 9(การรับประกันและการชดเชยการสูญเสีย) บริษัทอาร์เอสมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ 20% ของมูลค่าการสั่งซื้อ

12.4     ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ามายังบริษัทอาร์เอสและได้รับเครดิตหรือเงินคืนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

i.ลูกค้าต้องติดต่อมายังบริษัทอาร์เอสที่หมายเลข +66 2 648 6868 ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รับความยินยอม และหมายเลขการส่งคืนสินค้า (เพื่อใช้ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

ii.ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันส่งสินค้า (ตามเอกสารการส่งสินค้า) หรือจากวันที่ได้รับสินค้า

iii.สินค้าที่ส่งคืนมายังบริษัทอาร์เอสจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดหีบห่อบรรจุภัณฑ์  และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ทันที

iv.ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอสอย่างเคร่งครัด (รวมถึงที่มีระบุอยู่ในหัวข้อการคืนสินค้า) หรือตามคู่มือของสินค้าเกี่ยวกับการคืนสินค้า;และ

v.สินค้าที่ส่งคืนจะต้องได้รับการบรรจุหีบห่อเป็นอย่างดี โดยลูกค้าต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งทั้งหมดตั้งแต่ต้นทาง  และจ่าหน้าอย่างชัดเจนมาที่:

แผนกคืนสินค้า บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด, 50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 19 ยูนิต 1901-1904 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

vi.ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้ หรือหมายเลขอ้างอิงของบริษัทอาร์เอส ลงในแบบฟอร์มการคืนสินค้าจากใบส่งสินค้าตัวจริง  มิเช่นนั้น เครดิตที่ได้รับคืนสำหรับสินค้าจะถือตามราคาขายที่ต่ำที่สุด

12.5     กรณีลูกค้าไม่ส่งคืนสินค้ามายังบริษัทอาร์เอส ตามข้อกำหนดข้อ 12.4 (i) - (vi) ที่ระบุไว้ข้างต้น (ยกตัวอย่างเช่น ส่งคืนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือในสภาพที่ไม่เหมาะสม)

บริษัทอาร์เอสมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคืนสินค้า  และส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า  ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามจริง (ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมต่ำสุดที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส)

12.6     นโยบายการคืนสินค้านี้ ไม่รวมถึงสินค้าประเภทซอฟท์แวร์ ดีวีดี วีดีโอเทป หนังสือ สินค้าชั่งตวงวัด สินค้าการผลิตหีบห่อ สินค้าที่ไม่อยู่ในแคตตาล็อค สินค้าหมวด ER สินค้าสั่งผลิตเป็นพิเศษ และสินค้าอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นสินค้าไม่สามารถยกเลิกได้ (NC) หรือสินค้าไม่รับคืน (NR) นอกจากนี้ ทางบริษัทอาร์เอส จะไม่รับคืนสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตซึ่งสภาพหีบห่อดูเป็นอันตราย เช่นถุงถูกเปิดออกและผนึกใหม่ หรือถุงหลายชั้นถูกเย็บติดกันด้วยลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น

12.7     บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หรือการสูญหายหรือเสียหายเมื่อบริษัทอาร์เอสได้รับสินค้า

12.8     ลูกค้าสามารถเพียงแค่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อตามตารางเวลา (เช่นคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อการส่งมอบเป็นช่วงๆ ตามกำหนดเวลา และเป็นการจัดหาให้ลูกค้า) ถ้าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทอาร์เอส ภายใน 14 วันก่อนการส่งมอบครั้งต่อไป13.เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทอาร์เอส (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสั่งการของรัฐบาล สงคราม ไฟไหม้ การระเบิด น้ำท่วม ข้อพิพาทด้านแรงงาน การจราจรติดขัด การหยุดงานของบริษัทคู่ค้า หรือการที่บริษัทอาร์เอส ไม่สามารถจัดหาบริการ วัสดุ หรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าได้  เว้นแต่จะยอมรับในราคาที่สูงขึ้น) หากบริษัทอาร์เอสถูกกีดกัน หรือถูกจำกัดจนไม่สามารถดำเนินการตามภาระหน้าที่ได้ทั้งหมด  หรือข้อใดข้อหนึ่งอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยใด ๆ จะถือว่าบริษัทอาร์เอสไม่มีภาระผูกพันธ์ใดในช่วงเวลาระหว่างที่เหตุการณ์นั้นยังคงดำเนินอยู่  และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ และ/หรือการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่มีข้อตกลงไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว  หากเหตุการณ์สุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องเกินกว่า 14 วัน  ทางบริษัทอาร์เอสอาจยกเลิกรายการคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  หรืออาจยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า14.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

14.1     เป็นที่รับทราบโดยลูกค้าว่า บริษัทอาร์เอสและผู้ได้รับอนุญาติจากบริษัทอาร์เอส เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์บริษัทอาร์เอส แคตตาล็อคของบริษัทอาร์เอส รายละเอียดและจำนวนสต๊อค ห้ามทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอาร์เอส

14.2     บริษัทอาร์เอสไม่ขอรับประกันหรือยืนยันกับลูกค้าว่าสินค้าที่บริษัทอาร์เอสจำหน่ายไม่ได้ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
15.การป้องกันการติดสินบน

15.1     ลูกค้า (และผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลที่จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเกี่ยวพันธ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือสัญญา กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการติดสินบน การป้องกันการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร และจะต้อง :

i.ไม่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) กระตุ้นให้ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของบริษัทอาร์เอส ทำการยินยอมในการเจรจาเพื่อผลประโยชน์กับลูกค้า โดยการละเว้น ยับยั้งการกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ เงิน หรือแรงจูงใจอื่นๆ

ii.ไม่ทำหรืองดการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุหรือนำให้บริษัทอาร์เอส ละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกัน

iii.รายงานให้บริษัทอาร์เอสทราบทันทีถึงการร้องขอหรือเรียกเก็บยอดเงินค้างชำระที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทอาร์เอสซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการชำระหนี้

15.2 ลูกค้าได้รับแจ้งให้ทราบว่า

i.ลูกจ้างของบริษัทอาร์เอสไม่ได้รับอนุญาติให้รับหรือพยามให้ได้มาซึ่ง ของขวัญที่มูลค่าเกินกว่าเหรียญ การให้กู้ยืมเงิน ความบันเทิงที่มากเกินไป หรือความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือที่มากมาย จากบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัทอาร์เอส

ii.ลูกจ้างของบริษัทอาร์เอสไม่ได้รับอนุญาติหรือเรียกร้องหรือพยายามให้ได้มาซึ่งของขวัญ หรือความช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ จากบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัทอาร์เอส

iii.การให้ความบันเทิงของลูกจ้างของบริษัทอาร์เอสเป็นที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสม  ซึ่งถือเป็นความเหมาะสมตามปกติที่ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงสามารถตอบแทน

15.3     ข้อจำกัดของมูลค่าของขวัญ และความบันเทิงมีระบุอยู่ในนโยบายการป้องกันการติดสินบน

ของบริษัทอาร์เอส  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถร้องขอได้

15.4     การละเมิดข้อกำหนดนี้ จะเป็นการละเมิดข้อมูลเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชดเชยความเสียหาย16.การปกป้องข้อมูล และข้อมูลของลูกค้า

16.1     บริษัทอาร์เอสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัท

อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์มหาชนจำกัด และจดทะเบียนเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักรปี 1988 สมาชิกในกลุ่มอาจเก็บรักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าและบริการแก่ลูกค้า  นอกจากนี้ ทางบริษัทอาร์เอสยังอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและของพนักงานแก่องค์กรที่ทำงานในนามของบริษัทอาร์เอสซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลก (ยกตัวอย่างเช่น ตัวแทนหน่วยงานอ้างอิงเครดิต สำนักงานไปรษณีย์ และศูนย์คอลเซ็นเตอร์) เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบสินค้าและบริการตามใบสั่งซื้ออย่างถูกต้อง และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางบริษัทอาร์เอส ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย  ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ถือตามเงื่อนไขนี้  ยกเว้นกรณีที่ทำให้เกิดการละเมิดกฎหมาย  อย่างไรก็ตามข้อบังคับตามเงื่อนไขการขายยังคงมีผลแม้นจะมีความไม่ตรงกันระหว่างเงื่อนไขการขายและนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส

16.2     บริษัทอาร์เอสอาจส่งรายละเอียดสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทที่ลูกค้าอาจสนใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานของบริษัทอาร์เอส  ในกรณีที่ลูกค้าหรือพนักงานไม่ต้องการรับรายละเอียดดังกล่าว หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของตน สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด, 50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 19 ยูนิต 1901-1904 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งอีเมล์มาที่ rcustomerserviceth@rs-components.com

16.3     ลูกค้าอนุญาติให้ทางบริษัทอาร์เอส นำชื่อของลูกค้าไปใช้โดยการเปิดเผยชื่อของลูกค้าแก่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของบริษัทอาร์เอส เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและการกำหนดค่านายหน้า
17.กฎหมาย และขอบเขตและอำนาจตามกฎหมาย

17.1 สัญญาระหว่างบริษัทอาร์เอสและลูกค้าอยู่บนพื้นฐานของข้อบังคับและเงื่อนไขการขายซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละรายและจะถูกครอบคลุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และสำหรับลูกค้าที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายไทย  บริษัทอาร์เอสจะใช้สัญญานี้ในศาลใดๆ ที่มีอำนาจบังคับคดีนี้

17.2 ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ไม่สามารถใช้บังคับคดีความในศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือไม่สามารถใช้บังคับคดีความเนื่องจากการตีความหรือวิเคราะห์ในทางอื่นใด  ถือเป็นการแสดงออกอย่างตั้งใจของคู่กรณีในการตีความและวิเคราะห์การใช้คำเพื่อหลีกเลี่ยง  ในกรณีนี้  ส่วนที่เหลือในข้อกำหนดจะต้องถูกตีความและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

17.3 ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนหรือข้อกำหนดที่เป็นนัยในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ใช้ในการบังคับคดีโดยอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยผู้ซึ่งไม่ใช่คู่กรณี

 

สำนักงานจดทะเบียน: บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด, 50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 19 ยูนิต 1901-1904 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

RS, PurchasingManager® และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด และ อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์