เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข - การใช้เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจข้อกำหนดการใช้งานของเราอย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลด หรือมีการใช้เนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัทอาร์เอส คอมโพเน็นส์ เมื่อเข้าสู่ไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ใช้ กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และยินยอมว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ดังกล่าว คุณจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทุกส่วนของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือผู้ออกใบอนุญาต ขอสงวนลิขสิทธิ์

ห้ามนำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ไปดัดแปลงหรือทำซ้ำ เว็บไซต์นี้มีไว้ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามคัดลอกใหม่ และ มีการนำไปใช้ร่วมกับบุคคลที่สาม การอนุญาตทำซ้ำหรือคัดลอกใหม่เพื่อการใช้ส่วนบุคคล มิใช่การอนุญาตเพื่อการนำข้อมูลเหล่านี้ไปเรียบเรียงใหม่ หรือนำบางส่วนเพื่อจัดทำในเว็บไซต์อื่น, ระบบเรียกข้อมูลกลับทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือการตีพิมพ์หรืองานอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็น ต้นฉบับตัวจริง, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ข้อมูล อื่นๆใดก็ตาม)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

เอกสารบนเว็บไซต์ th.rs-online.com มีให้ "ตามสภาพ" บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ ที่ดำเนินการเว็บไซต์ th.rs-online.com ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ของทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ ที่ดำเนินการเว็บไซต์ th.rs-online.com ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยง ไปยังไซต์นี้

ภายใต้พฤติการณ์ใดๆ บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ ที่ดำเนินการเว็บไซต์ th.rs-online.com จะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุสุดวิสัย โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจาก หรือการไม่สามารถใช้ได้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ แม้ว่า บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ ที่ใช้งานเว็บไซต์ th.rs-online.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว หากการใช้วัสดุของคุณจากเว็บไซต์นี้ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขอุปกรณ์หรือข้อมูล คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น บริษัทไม่รับประกัน เป็นตัวแทน หรือการรับภาระ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(a) เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง นอกเหนือที่กล่าวถึงอันเกี่ยวกับคุณภาพ, ความถูกต้อง, ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของจุดประสงค์ของเนื้อหานั้น) หรือ

(b) เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์อื่นที่อ้างถึง หรือ ที่สามารถเข้าไปใช้งานโดยการเชื่อมต่อทางไฮเปอร์เทกซ์ หรือวิธีการอื่นใด ผ่านเว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์ของ''บุคคลที่สาม”)

บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งไม่เห็นชอบหรือยอมรับ เนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ อาร์เอส คอมโพเน็นส์ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาตนั้น โดยไม่จำเป็นต้องชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเหล่านั้น (รวมถึงที่นอกเหนือจากที่กล่าวถึง, การชดใช้ตามข้อกล่าวหาใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ การเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะว่าด้วยกฏหมาย หรือความถูกต้องของบุคคล ที่เป็นคำต้องห้าม, กล่าวหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

การชำระเงินและการจัดส่ง

การชำระเงินทั้งหมดสำหรับการสั่งซื้อของเราจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยโดย [PAYMENT GATEWAY PROVIDER] พันธมิตรด้านการประมวลผลบัตรเครดิตออนไลน์ของเรา บริษัทอาร์เอส คอมโพเน็นส์ ไม่ได้จัดการหรือเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ หลังจากที่การชำระเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์และเราได้รับเงินแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อได้


นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

1. บริษัทอาร์เอสอาจอนุญาติให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวสินค้าโดยที่ทางบริษัทอาร์เอสต้องได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตอบรับคำสั่งซื้อ และค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามข้อกำหนดข้อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของบริษัทอาร์เอส และต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

2. สำหรับการยกเลิกสินค้าเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในคำสั่งซื้อ บริษัทอาร์เอสอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในกรณีที่มีค่าส่วนต่างเกิดขึ้นในราคาต่อหน่วยที่จะคิดตามจำนวนที่ส่งมอบจริงกับจำนวนที่สั่งซื้อ

3. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการอาจเรียกเก็บจากสินค้าที่ส่งคืนในกรณีนี้ ซึ่งไม่เรียกเก็บจากสินค้าส่งคืนเนื่องจากความบกพร่องของสินค้าภายใต้การรับประกันตามข้อกำหนดข้อ 9(การรับประกันและการชดเชยการสูญเสีย) บริษัทอาร์เอสมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ 10-30% ของมูลค่าการสั่งซื้อ

4. ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ามายังบริษัทอาร์เอสและได้รับเครดิตหรือเงินคืนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

i.ลูกค้าต้องติดต่อมายังบริษัทอาร์เอสที่หมายเลข +66 2 648 6868 ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รับความยินยอม และหมายเลขการส่งคืนสินค้า (เพื่อใช้ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

     ii.ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันส่งสินค้า (ตามเอกสารการส่งสินค้า) หรือจากวันที่ได้รับสินค้า

     iii.สินค้าที่ส่งคืนมายังบริษัทอาร์เอสจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ทันที

     iv.ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอสอย่างเคร่งครัด (รวมถึงที่มีระบุอยู่ในหัวข้อการคืนสินค้า) หรือตามคู่มือของสินค้าเกี่ยวกับการคืนสินค้า;และ

     v.สินค้าที่ส่งคืนจะต้องได้รับการบรรจุหีบห่อเป็นอย่างดี โดยลูกค้าต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งทั้งหมดตั้งแต่ต้นทาง และจ่าหน้าอย่างชัดเจนมาที่:

แผนกคืนสินค้า 
NPT CHAIN SOLUTION CO. LTD
TH GEODIS WAREHOUSE
135 ถ. อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อ: คุณเพียรพร (โทร. +66817330002)
อีเมล์: pianporn.rodsud@geodis.com
โทร: +662-2403047

     vi.ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้ หรือหมายเลขอ้างอิงของบริษัทอาร์เอส ลงในแบบฟอร์มการคืนสินค้าจากใบส่งสินค้าตัวจริง มิเช่นนั้น เครดิตที่ได้รับคืนสำหรับสินค้าจะถือตามราคาขายที่ต่ำที่สุด

5. กรณีลูกค้าไม่ส่งคืนสินค้ามายังบริษัทอาร์เอส ตามข้อกำหนดข้อ 4 (i) - (vi) ที่ระบุไว้ข้างต้น (ยกตัวอย่างเช่น ส่งคืนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือในสภาพที่ไม่เหมาะสม)

บริษัทอาร์เอสมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคืนสินค้า และส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามจริง (ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมต่ำสุดที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอาร์เอส)

6. นโยบายการคืนสินค้านี้ ไม่รวมถึงสินค้าประเภทซอฟท์แวร์ ดีวีดี วีดีโอเทป หนังสือ สินค้าชั่งตวงวัด สินค้าการผลิตหีบห่อ สินค้าที่ไม่อยู่ในแคตตาล็อค สินค้าหมวด ER สินค้าสั่งผลิตเป็นพิเศษ และสินค้าอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นสินค้าไม่สามารถยกเลิกได้ (NC) หรือสินค้าไม่รับคืน (NR) นอกจากนี้ ทางบริษัทอาร์เอส จะไม่รับคืนสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตซึ่งสภาพหีบห่อดูเป็นอันตราย เช่นถุงถูกเปิดออกและผนึกใหม่ หรือถุงหลายชั้นถูกเย็บติดกันด้วยลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น

7. บริษัทอาร์เอสจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หรือการสูญหายหรือเสียหายเมื่อบริษัทอาร์เอสได้รับสินค้า

8. ลูกค้าสามารถเพียงแค่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อตามตารางเวลา (เช่นคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อการส่งมอบเป็นช่วงๆ ตามกำหนดเวลา และเป็นการจัดหาให้ลูกค้า) ถ้าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทอาร์เอส ภายใน 14 วันก่อนการส่งมอบครั้งต่อไป

อัพเดทข้อมูล 23 ส.ค. 2565