ระเบียบ China RoHSแนะนำข้อกำหนด


China RoHS เป็นชื่อที่ใช้เรียก "มาตรการควบคุมการก่อมลพิษจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ" ตามกฎหมายของประเทศจีน

ความเป็นมา


หลายประเทศทั่วโลกอยู่ในระหว่างการออกกฎหมายข้อจำกัดในการใช้ "สารอันตราย" ในผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดมาจากการใช้สารเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์

ในสหภาพยุโรป มาตรการ RoHS ได้กลายเป็นกฎหมายของประเทศสมาชิกและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

หลังจากได้เลื่อนมาหลายครั้ง ประเทศจีนได้ออกข้อกำหนดของตนเองออกมาและประกาศเป็นกฎหมายในวันที่ 1 มีนาคม 2550

เปรียบเทียบ EU RoHS กับ China RoHS


China RoHS มีความคล้ายคลึงกับ EU RoHS ของสหภพยุโรป แต่มีจุดสำคัญๆ ที่แตกต่างกันหลายด้าน
สิ่งที่เหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดคือสารที่ห้ามใช้จะเหมือนกันเกือบทั้งหมด (ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr(VI))์ , โพลีโบรมิเนทเต็ด ไบฟีนิล (PBB) และ โพลิโบรมิเนตเต็ด ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE))

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันอย่างมากในบางเรื่องระหว่าง China RoHS และ EU RoHS สรุปได้ดังนี้:
  • ขอบเขตของ China RoHS แตกต่างจากของ EU RoHS
  • ผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุไว้ใน "แคตตาล็อก" จะต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามซึ่งจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการของจีน
  • จำเป็นต้องมีป้ายฉลากบนผลิตภัณฑ์เพื่อระบุสารที่ใช้ในการผลิต
  • คำนิยามของ "การวางจำหน่าย" มีความแตกต่างกัน
ความแตกต่างดังกล่าวนี้มีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขต


ในมาตรการของ EU ขอบเขตของ RoHS ได้ถูกนำมาจากระเบียบ "เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ซึ่งกำหนดประเภทของอุปกรณ์ออกเป็น 10 กลุ่มหลักๆ

โดย 2 ใน 10 กลุ่มนี้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดดังกล่าว คือ "เครื่องมือแพทย์" และ "เครื่องมือวัดและควบคุม" ซึ่งคำว่าเครื่องมือวัดและควบคุมมีการตีความครอบคลุมที่แตกต่างกันมากมาย

ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์จะต้องสอดคล้องกับระเบียบ RoHS หรือไม่ แต่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องใข้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวในการผลิตอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับระเบียบ และนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนจำเป็นต้องระบุสถานะความสอดคล้องกับระเบียบของชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้

ระเบียบ China RoHS มีความแตกต่างเป็นอย่างมากตรงที่ว่าขอบเขตของระเบียบนี้ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น

ระเบียบนี้ยังได้กำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ" หรือ EIP ขึ้นมา

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อาจจะเป็นทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์และอีกหลายๆ อย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ RoHS ของสหภาพยุโรปแต่ต้องสอดคล้องกับระเบียบของจีน

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลายประเภทจะต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามซึ่งจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการของจีน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เหลือจะต้องให้ผู้ผลิตประกาศรับรองเอง (Self-Declaration)

ระเบียบดังกล่าวไม่ใช่เพียงการประกาศรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่ และไม่ใช่เพียงข้อกำหนดให้ระบุสารอันตรายที่ใช้ในตารางซึ่งต้องให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นภาษาจีนเท่านั้น

การรับรองจากบุคคลที่สาม


ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุไว้ใน "แคตตาล็อก" จะต้องได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการในจีนซึ่งให้การรับรองมาตรฐานของประเทศจีน

"แคตตาล็อก" ยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่นเดียวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการรับรองเพื่อให้ได้เครื่องหมาย CCC (China Compulsory Certification)

จนถึงปัจจุบัน ทุกฝ่ายเห็นว่าเครื่องหมายรับรอง CCC จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงระดับชิ้นส่วนอุปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อยกเว้นในบางรายการ

และนั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสามารถนำเข้าและจำหน่ายได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประเทศจีน อาจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับการบรรจุไว้ใน "แคตตาล็อก" แต่ได้รับการกำหนดไว้เป็น "ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ" หรือ EIP ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎระเบียบจะต้องมีการประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐานโดยผู้ผลิตโดยถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการแสดงเครื่องหมายและระบุสารที่ใช้ในการผลิตบนผลิตภัณฑ์ดังด้านล่างนี้

การทำเครื่องหมายและป้ายแสดง /การระบุชนิดและปริมาณสารพิษที่ใช้


นอกเหนือจากข้อกำหนดในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน "แคตตาล็อก" แล้ว ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศดังนี้
  • การใช้สารพิษหรือสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
  • ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • ป้ายแสดงความสามารถในการรีไซเคิลได้ของบรรจุภัณฑ์
ป้ายแสดงช่วงการใช้งานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและป้ายแสดงความสามารถในการรีไซเคิลได้ของบรรจุภัณฑ์จะต้องมีรูปแบบตามที่กำหนด

จะต้องระบุสารพิษหรือสารอันตรายเอาไว้ในตารางเป็นภาษาจีนเพื่อให้ลูกค้าได้อ่าน

ทั้งนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามเท่านั้น

ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่แตกต่างอย่างมากจากที่กำหนดไว้ใน EU RoHS ซึ่งไม่กำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายหรือรายละเอียดของสารพิษหรือสารอันตรายที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

ในระเบียบของ EU สารพิษหรือสารอันตรายสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่ไม่มีทางเลือก เช่น ตะกั่วในชิ้นส่วนที่เป็นเซรามิคซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ประเภท surface mount

ส่วนในระเบียบของจีน ยังไม่ได้มีการระบุข้อยกเว้นในการระบุสารพิษหรือสารอันตรายในอุปกรณ์

การวางจำหน่าย


ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งระหว่าง EU RoHS และ China RoHS คือการนิยามคำว่า "การวางจำหน่าย"
คำนิยามในระเบียบของ EU อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในขอบเขตและอยู่ในห่วงโซ่อุปทานไปแล้วสามารถส่งผ่านตรงไปยังผู้บริโภคได้

แต่คำนิยามตามระเบียบของจีนมีความแตกต่างในเรื่องนี้ เนื่องจากไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสต็อกซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งยังผลให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อยู่ในขอบเขตจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในการแสดงเครื่องหมายและระบุสารที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

ในทางปฏิบัติ ข้อกำหนดนี้ทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนและที่เพิ่งมีการนำเข้าหรือจำหน่ายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2550 จะต้องมีป้ายแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

นอกจากนั้น ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขอการรับรองจากบุคคลที่สามก็ยังไม่ชัดเจน โดยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ "แคตตาล็อก" ฉบับแรกออกมา

เอกสารทั้งหมดจะมีการเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาจีน โดยจะมีการแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษในภายหลัง

Alan Lund
ผู้จัดการด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์