สินค้าที่ได้รับการยกเว้นRoHS ไม่มีผลครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

และไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพหรืออัพเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดของ RoHS จะปรากฏอยู่ในสารบัญรายการในระเบียบนี้  และสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในกรณีสินค้าที่ไม่มีสินค้าชนิดอื่นแทนได้ ในแง่ของคุณลักษณะทางเทคนิค ก็จะอนุโลมให้รับการยกเว้นได้

สินค้าที่ได้รับการยกเว้น ที่สำคัญประกอบด้วย:

ปรอท


 • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าสามารถชี้แจงได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยสารต้องห้ามอะไรบ้าง และในปริมาณที่อนุณาตไว้ตามระเบียบ RoHS มีรายละเอียดดังนี้
 • ในหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์แบบ compact ต้องมีปริมาณหลอดละไม่เกิน 5 มิลลิกรัม
 • ในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์แบบตรงที่ใช้กันทั่วไปต้องจำกัดปริมาณสารไม่ให้เกินที่กำหนดคือ:
  • เฮโลฟอสเฟต ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม
  • ไตรฟอสเฟตไม่เกิน 5 มิลลิกรัม สำหรับแบบอายุการใช้งานตามปกติ
  • ไตรฟอสเพตไม่เกิน 8 มิลลิกรัม สำหรับอายุการใช้งานแบบยาว
 • ในหลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบตรง สำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
 • ในหลอดไฟชนิดอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับของ RoHS

ตะกั่ว


 • ในหลอดแก้ว CRTs,ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และท่อฟลูออเรสเซนต์
 • โลหะผสมที่เป็นส่วนประกอบในเหล็กที่มีตะกั่ว 0.35% ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ,อลูมิเนียมที่มีตะกั่ว 0.4% ขึ้นไป
 • โลหะผสมที่มีตะกั่วมากกว่า 4% ขึ้นไป
 • การบัดกรีที่มีการหลอมละลายในอุณหภูมิสูง (ได้แก่ โลหะผสมระหว่างดีบุก-ตะกั่วที่มีตะกั่วมากกว่า 85%)
 • การบัดกรีสำหรับระบบ Server, การจัดเก็บและการเรียงข้อมูล (array system) (ได้รับการยกเว้นจนกระทั่ง 2010)
 • การบัดกรีสำหรับอุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่าย  (Network) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสวิซต์, การส่งสัญญา ,การส่งผ่านข้อมูล ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการสำหรับการโทรคามานาคม
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ที่เป็นเซรามิค (เช่น เครื่อง piezo-electronic)

Cadmium plating


แผ่นโลหะที่ทำจากแคดเมี่ยม ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องใช้ต้องห้ามตามข้อระเบียบที่ Directive 91/338/EEC (1) แก้ไขตามข้อระเบียบที่ Directive 76/769/EEC (2) ซึ่งว่าด้วยการห้ามจำหน่ายในตลาด และใช้สารอันตรายและใช้ในการเตรียมการ

Hexavalent chromium


as an anti-corrosion of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators.