เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทุกส่วนของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ RS Components Ltd, ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือผู้ออกใบอนุญาต ขอสงวนลิขสิทธิ์

ห้ามนำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ไปดัดแปลงหรือทำซ้ำ เว็บไซต์นี้มีไว้ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามคัดลอกใหม่ และ มีการนำไปใช้ร่วมกับบุคคลที่สาม การอนุญาตทำซ้ำหรือคัดลอกใหม่เพื่อการใช้ส่วนบุคคล มิใช่การอนุญาตเพื่อการนำข้อมูลเหล่านี้ไปเรียบเรียงใหม่ หรือนำบางส่วนเพื่อจัดทำในเว็บไซต์อื่น, ระบบเรียกข้อมูลกลับทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือการตีพิมพ์หรืองานอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็น ต้นฉบับตัวจริง, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ข้อมูล อื่นๆใดก็ตาม)

ความรับผิดชอบ

RS Components Ltd, ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น บริษัทไม่รับประกัน, เป็นตัวแทน หรือการรับภาระ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(a) เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง นอกเหนือที่กล่าวถึงอันเกี่ยวกับคุณภาพ, ความถูกต้อง, ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของจุดประสงค์ของเนื้อหานั้น) หรือ

(b) เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์อื่นที่อ้างถึง หรือ ที่สามารถเข้าไปใช้งานโดยการเชื่อมต่อทางไฮเปอร์เทกซ์ หรือวิธีการอื่นใด ผ่านเว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์ของ''บุคคลที่สาม”)

RS Components Ltd, ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งไม่เห็นชอบหรือยอมรับ เนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ RS Components Ltd, ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือผู้ออกใบอนุญาตนั้น โดยไม่จำเป็นต้องชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเหล่านั้น (รวมถึงที่นอกเหนือจากที่กล่าวถึง, การชดใช้ตามข้อกล่าวหาใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ การเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะว่าด้วยกฏหมาย หรือความถูกต้องของบุคคล ที่เป็นคำต้องห้าม, กล่าวหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)